Ανακοίνωση Φορέων Ειδικής Αγωγής για το Πολυνομοσχέδιο, 13-6-2018

 Στο ως άνω νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνονται ρυθμίσεις για τα οπτικά – γυαλιά οράσεως και τις υπηρεσίες ειδικής αγωγής. Ειδικότερα στο άρθρο 27 ορίζεται, ότι για τα οπτικά – γυαλιά οράσεως εκδίδεται βεβαίωση, ως παράρτημα της γνωμάτευσης, η οποία προσδιορίζει το προς αποζημίωση ποσό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΥ. Η εν λόγω βεβαίωση παραδίδεται στον ασφαλισμένο, ο οποίος την καταθέτει σε κατάστημα οπτικών προκειμένου να λάβει την παροχή που δικαιούται. Εν συνεχεία ο «πάροχος» προσκομίζει στον ΕΟΠΥΥ την βεβαίωση, την ιατρική γνωμάτευση και το παραστατικό πώλησης προκειμένου να αποζημιωθεί.

 Σημειωτέον ότι η αποζημίωση του «παρόχου» προβλέπεται να γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 παρ. 7α του Νόμου 4368/2016. Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, «Από τη δημοσίευση του παρόντος, οι δαπάνες των παρόχων υγείας,

[πλην φαρμακοποιών] που πραγματοποιήθηκαν από την 1.1.2016 και υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εκκαθαρίζονται με δειγματοληψία, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να αφορά ποσοστό μικρότερο του πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού αριθμού των υποβαλλομένων δικαιολογητικών δαπανών ασφαλισμένων εκάστου παρόχου και κατ’ ελάχιστο αριθμό 10 δικαιολογητικών δαπάνης. Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω εκκαθάριση εκάστου παρόχου διαπιστωθεί ποσοστό μη αποδεκτών δικαιολογητικών δαπανών ασφαλισμένων, το ποσοστό αυτό ανάγεται στο σύνολο της υποβληθείσας δαπάνης του παρόχου, με αντίστοιχη περικοπή στην πράξη τελικής εκκαθάρισης».

                         Περαιτέρω προβλέπεται, ότι το εξαμηνιαίο επιτρεπτό όριο δαπάνης του

ΕΟΠΥΥ για τις παροχές του άρθρου 27 του νομοσχεδίου υπάγεται στις παραγράφους 1 έως 3 του άρθρου 100 του Νόμου 4172/2013, ενώ το ύψος του προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 4 του Νόμου 4172/2013.

Ανατρέχοντας στις επίμαχες ρυθμίσεις του άρθρου 100 του Νόμου 4172/2013, παρατηρούμε ότι αυτές ορίζουν τα ακόλουθα : « 1. Η εξαμηνιαία δαπάνη του Εθνικού

Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.): α) για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, όπως για διαγνωστικές εξετάσεις, νοσηλεία, φυσικοθεραπείες, ειδική αγωγή και λοιπές υπηρεσίες υγείας και β) για παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών, όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Το υπερβάλλον ποσό αναζητείται εκ μέρους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την μεν περίπτωση α` από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας για δε την περίπτωση β` είτε από τους κατασκευαστές σε περίπτωση που το προϊόν παράγεται στην Ελλάδα είτε από τους εισαγωγείς, διανομείς/προμηθευτές στην περίπτωση που το προϊόν εισάγεται. Το ανωτέρω ποσό υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση, στη βάση της διαφοράς ανάμεσα στο ανώτατο επιτρεπόμενο όριο και την πραγματική δαπάνη, μετά την αφαίρεση τυχόν εκπτώσεων (rebates) και μη αποδεκτών δαπανών όπως αυτές προκύπτουν κατά τη διαδικασία ελέγχου και εκκαθάρισης και καταβάλλεται ή συμψηφίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος. Σε περίπτωση που κατά τον χρόνο υπολογισμού της αυτόματης επιστροφής, για τον οποιονδήποτε λόγο δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκκαθάρισης για το σύνολο των παρόχων, το ποσό της αυτόματης επιστροφής υπολογίζεται για τις συγκεκριμένες μη εκκαθαρισθείσες δαπάνες επί του αιτούμενου ποσού μετά την αφαίρεση τυχόν εκπτώσεων (rebates) και καταβάλλεται από τους ως άνω συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, εντός μηνός από την πιστοποίησή του σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Σε περίπτωση απράκτου παρελεύσεώς της, στο προηγούμενο εδάφιο, προθεσμίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διακόπτει τη σύμβαση του συμβεβλημένου παρόχου με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για το χρονικό διάστημα, μέχρι την καταβολή του οφειλόμενου από αυτόν (πάροχο) ποσού ή την είσπραξή του κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

  1. Το ποσό της αυτόματης επιστροφής για κάθε συμβεβλημένο πάροχο για την περίπτωση α` και κατασκευαστή/προμηθευτή για την περίπτωση β` υπολογίζεται με βάση την προκαλούμενη δαπάνη προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έναντι των παρεχόμενων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα υπηρεσιών υγείας. Δεν αναγνωρίζονται και δεν αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δαπάνες που υποβάλλονται σε αυτόν μετά την 20ή έκαστου ημερολογιακού μήνα.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ διαπιστώνεται η συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας που αίρει την εκπρόθεσμη υποβολή δαπανών του προηγούμενου εδαφίου. Διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί από τις 23.7.2013 με τις οποίες διαπιστώνεται η συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας που δικαιολογούν την εκπρόθεσμη υποβολή εγκρίνονται αναδρομικώς.

Ως ημερομηνία υποβολής των δαπανών Ιουλίου του έτους 2013 και των πρώτων έξι (6) μηνών του έτους 2013 ορίζεται η 20ή Σεπτεμβρίου 2013. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, οι προθεσμίες του παρόντος άρθρου δύνανται να παρατείνονται.

  1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συμψηφίζει το παραπάνω ποσό με ισόποση οφειλή εντός του ίδιου ή/και του προηγούμενου έτους προς τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο ιδιώτες παρόχους για την παροχή από αυτούς προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., υπηρεσιών υγείας. Ο οριστικός και τελικός συμψηφισμός γίνεται μεταξύ επιστρεφόμενων ποσών από τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας και εκκαθαρισμένων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συμψηφίζει το παραπάνω ποσό με ισόποση οφειλή εντός του ίδιου ή/και του προηγούμενου έτους ή/και του επόμενου έτους, προς τους ως άνω ιδιώτες παρόχους για την παροχή από αυτούς προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπηρεσιών υγείας. Ο οριστικός και τελικός συμψηφισμός γίνεται μεταξύ επιστρεφόμενων ποσών από τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας και εκκαθαρισμένων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου άρχεται αναδρομικά από τη δημοσίευση του ν. 4172/2013.

  1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας προσδιορίζονται τα εξαμηνιαία επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις προς αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους του εδαφίου α` της παραγράφου 1 του παρόντος, ο ακριβής τρόπος υπολογισμού των ποσών επιστροφής, η διαδικασία καταβολής ή τυχόν συμψηφισμού οφειλών, η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης της παρούσας διάταξης, τα κριτήρια διακοπής των συμβάσεων των παρόχων, καθώς και κάθε άλλη σχετική με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου λεπτομέρεια.

Το αναλογούν ποσό αυτόματης επιστροφής υπολογίζεται σε επίπεδο υποκατηγορίας. Ειδικώς, για το έτος 2017 τα όρια των υποκατηγοριών δύνανται να προσδιορίζονται σε τριμηνιαία βάση, διατηρώντας σταθερό το σύνολο της μείζονος κατηγορίας, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Σε περίπτωση που σε οποιαδήποτε υποκατηγορία δεν υφίσταται ποσό αυτόματης επιστροφής, το εναπομείναν ποσό δύναται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να μεταφερθεί σε άλλες υποκατηγορίες του προϋπολογισμού του Οργανισμού. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο Οργανισμός εφαρμόζει περαιτέρω κατανομή με

βάση πληθυσμιακά κριτήρια».

Τέλος, στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του νομοσχεδίου υπάρχει η πρόβλεψη περί της αναλογικής εφαρμογής των διατάξεων του εν λόγω άρθρου και επί μη συμβεβλημένων παρόχων υπηρεσιών ειδικής αγωγής.

Ενόψει των παραπάνω χωρούν οι εξής επισημάνσεις.

Ευθύς εξαρχής θα πρέπει να υπογραμμιστεί, ότι με τις επίμαχες διατάξεις του νομοσχεδίου επιχειρείται εν τοις πράγμασι η εξομοίωση των μη συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ επαγγελματιών υγείας προς τους συμβεβλημένους παρόχους, τουλάχιστον εξ απόψεως υπαγωγής στο καθεστώς υποχρεωτικών εκπτώσεων (rebate) και εφαρμογής της ρήτρας περί αυτόματης επιστροφής (claw back). 

Η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία παρουσιάζει, ωστόσο, σημαντικά προβλήματα εν σχέσει με την εναρμόνισή της προς υπέρτερης τυπικής ισχύος κανόνες και δη τις διατάξεις του Συντάγματος και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). 

Ειδικότερα, οι μη συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ επαγγελματίες του χώρου της υγείας αναπτύσσουν την όποια επαγγελματική τους δραστηριότητα στο πλαίσιο του δικαιώματος της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, όπως αυτή κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος. Οι συγκεκριμένες συνταγματικές διατάξεις καλύπτουν ερμηνευτικώς και την οικονομική ελευθερία με τις ειδικότερες εκδηλώσεις της, όπως είναι η συμβατική ελευθερία και η επαγγελματική ελευθερία. 

Είναι, δε, σαφές, ότι στο πλαίσιο της οικονομικής ελευθερίας οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες αποσκοπούν προφανώς στην είσπραξη της αμοιβής τους, το ύψος της οποίας συμφωνούν με την ιδιωτική πελατεία τους. Αυτός, άλλωστε, είναι ο θεμελιώδης πυλώνας της ελεύθερης αγοράς και του υγιούς ανταγωνισμού. Κατά την άσκηση, λοιπόν, της επαγγελματικής τους δραστηριότητας οι εν λόγω επαγγελματίες του χώρου της υγείας ουδόλως συμβάλλονται με τον ΕΟΠΥΥ, ούτε συνδέονται με αυτόν καθ’οιονδήποτε τρόπο. Αυτό αποτέλεσε δική τους επιλογή, σε αντίθεση με τους λεγόμενους «συμβεβλημένους παρόχους», οι οποίοι δέχθηκαν να υπαχθούν σε καθεστώς συμβατικής σχέσεως με τον ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους ασφαλισμένους του Οργανισμού.

Υπ’αυτήν την έννοια οι εν λόγω επαγγελματίες είναι σαφές ότι αξιώνουν την καταβολή της αμοιβής τους από την ιδιωτική πελατεία τους, την οποία δημιούργησε και συντηρεί ένας έκαστος τούτων προφανώς με προσωπικό μόχθο και παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. 

Ενόψει των παραπάνω θεωρείται τουλάχιστον αδιανόητο ένας μη συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ ελεύθερος επαγγελματίας να μην αμείβεται απευθείας από τον πελάτη του, αλλά να πρέπει να υποβάλει δικαιολογητικά στον ΕΟΠΥΥ προκειμένου να εισπράξει από εκεί και σε αδιευκρίνιστη χρονική στιγμή ένα μέρος μόνον της αμοιβής του, λόγω της υπαγωγής του στο καθεστώς των υποχρεωτικών εκπτώσεων και της αυτόματης επιστροφής.

Η ως άνω ευφάνταστη κατασκευή προσβάλλει ευθέως την οικονομική και επαγγελματική ελευθερία, ως συνιστώσες του δικαιώματος στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας. 

Ομοίως έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, όπου καθιερώνεται το δικαίωμα στην περιουσία, στο οποίο εμπεριέχεται η αξίωση για την καταβολή της συμφωνηθείσας αμοιβής. 

Πέραν τούτων θα πρέπει να παρατηρηθεί, ότι η υπαγωγή ελευθέρων επαγγελματιών του χώρου της υγείας, μη συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ, στο ίδιο καθεστώς εκπτώσεων και αυτόματων επιστροφών με τους συμβεβλημένους παρόχους του ΕΟΠΥΥ, θίγει τον πυρήνα της αρχής της ισότητας, κατά το μέρος που καθιερώνει όμοια αντιμετώπιση ουσιωδώς διαφορετικών καταστάσεων. 

Με άλλα λόγια είναι αδιανόητο να αντιμετωπίζονται με όμοιο τρόπο, εξ απόψεως καταβολής αμοιβής, οι μη συμβεβλημένοι επαγγελματίες με παρόχους που κατ’επιλογή δική τους αποφάσισαν να συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ, αποδεχόμενοι την εφαρμογή των διατάξεων του ΕΚΠΥ, καθώς και εκείνων του άρθρου 100 του Νόμου 4172/2013. 

Με τις σκέψεις αυτές βασίμως υποστηρίζεται, ότι οι διατάξεις του άρθρου 27 του επίμαχου νομοσχεδίου είναι αντισυνταγματικές και δεν θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ.  

 

Οι κάτωθι υπογράφοντες φορείς Ειδικής Αγωγής: 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ‐ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (ΠΣΛ)  

 www.logopedists.gr  Τηλ. 2107779901, e‐mail: info@logopedists.gr 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

(ΣΕΛΛΕ) Τηλ.210 3848362, e‐mail: info@selle.gr  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ‐ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ (ΠΕ) 

Τηλ.2310 265393, e‐mail: info@logotherapia.gr  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

 ‐  (Ε.Σ.Λ.Λ.Ε.)  e‐mail: eslle.ds@yahoo.com 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ‐ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΛΛΕ) 

www.logopaedists.gr  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Σ  ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

 e‐mail: dschildmentalhealth@gmail.com 

https://www.facebook.com/somatio.protovathmias/‐  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΥΡΟΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΕΝΑ) 

Τηλ. 6976969767  www.eena.gr, email: eena.contact@gmail.com 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ – ΝΠΔΔ

Τηλ. 210 3228979    email: mail@pse.org.gr

Καλό Πάσχα