Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ. 9409/06-02-2017 Απόφασης, με θέμα «Σύσταση και ορισμός μελών της Επιστημονικής Επιτροπής για θέματα ειδικής αγωγής και θεραπείας

Συμπληρώνουμε την εν θέματι αναφερόμενη Απόφαση, και ορίζουμε επιπροσθέτως ως μέλη της τους κάτωθι:

PDFΔιαβάστε όλη την απόφαση

Καλό Πάσχα