Ανακοίνωση της ΕΕΝΑ για το πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης στην Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Με αφορμή την ανακοίνωση του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης για το πρόγραμμα «Εξειδίκευση στη Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία» στα πλαίσια της Δια Βίου Εκπαίδευσης η οποία δημιούργησε ερωτηματικά σε εκατοντάδες συναδέλφους το Δ.Σ. της Ε.Ε.Ν.Α. επισημαίνει ότι:

Εξειδίκευση στην Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία

Με αφορμή την ανακοίνωση του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης για το πρόγραμμα «Εξειδίκευση στη Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία» στα πλαίσια της Δια Βίου Εκπαίδευσης η οποία δημιούργησε ερωτηματικά σε εκατοντάδες συναδέλφους το Δ.Σ. της Ε.Ε.Ν.Α. επισημαίνει ότι:

Α) Σύμφωνα με το νόμο 3369 του 2005 δεν τίθεται θέμα εξειδίκευσης και συγκεκριμένα παρατίθεται το απόσπασμα του νόμου:

Νόμος 3369/2005
Άρθρο 5

Πιστοποίηση προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης και Διά Βίου Κατάρτισης- Πιστοποιητικά 4. Τα προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης, αναλόγως της διάρκειάς τους, οδηγούν στην απονομή των εξής πιστοποιητικών:

  • Μέχρι 75 ώρες σε πιστοποιητικό επιμόρφωσης.
  • Μέχρι 250 ώρες σε πιστοποιητικό Διά Βίου Εκπαίδευσης.

Β) Η διαδικασία των εξειδικεύσεων θα πρέπει να έχει ως αφετηρία τον Π.Σ.Φ.-Ν.Π.Δ.Δ. και να μη γίνεται περιστασιακά και επιλεγμένα μέσω προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης, αλλά όπως γίνεται και στους συλλόγους του εξωτερικού μέσω των νόμιμων εκπροσώπων τους.

Γ) Οι καθηγητές- φυσικοθεραπευτές των προγραμμάτων διά Βίου Εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι μέλη του Π.Σ.Φ. σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ..

Δ) Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ της ίδρυσης του Ι.Δ.Μ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, το προσωπικό που προσφέρει τις υπηρεσίες του θα πρέπει να είναι μέλη του Τ.Ε.Ι..

Αναφέρεται το σχετικό άρθρο:

«Από το ΦΕΚ της ίδρυσης του Ι.Δ.Μ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης άρθρο 12. Προσωπικό 1. Στο Ι.Δ.Β.Ε. προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέλη Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. τα οποία κατέχουν θέσεις με γνωστικό αντικείμενο που εμπίπτει στα εκπαιδευτικά αντικείμενα του Π.Δ.Β.Ε. καθώς και του ειδικού διδακτικού Προσωπικού ( Ε.ΔΙ.Π.), του ειδικού Τεχνικού Προσωπικού ( Ε.Τ.Π.) και του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού του Τ.Ε.Ι. μόνιμου ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»

Ε) Όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του ΦΕΚ 1179/17-6-2009:

Η διεξαγωγή κάθε Π.Δ.Β.Ε. γνωστοποιείται στο κοινό με σχετικές δημοσιεύσεις στον τύπο, στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι., με ανακοινώσεις στους χώρους των εν δυνάμει ενδιαφερόμενων και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, ώστε η διεξαγωγή του να λαμβάνει τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα. Στις σχετικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις περιλαμβάνονται τα εξής τουλάχιστον στοιχεία:

  1. Ο τίτλος, το αντικείμενο του προγράμματος και το πιστοποιητικό στο οποίο καταλήγει,
  2. Η διάρθρωση και η διάρκεια του προγράμματος, καθώς και ο χρόνος διεξαγωγής του,
  3. Τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων,
  4. Τα πρόσωπα στα οποία απευθύνεται και ενδεχομένως ενδιαφέρει,
  5. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών,
  6. Ο τρόπος αξιολόγησης των υποψηφίων, με αναφορά στα κριτήρια της υπουργικής απόφασης του άρθρου 7, παράγραφος 2 του ν.3369/2005 και
  7. Ο τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών.

ΣΤ) Όσον αφόρα το θέμα των πιστωτικών μονάδων σύμφωνα με το ΦΕΚ1466/13-8-2007 ορίζεται ότι : Τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα των οικείων Τμημάτων των Α.Ε.Ι. έχουν τη γενική ευθύνη για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών τους και την απόδοση πιστωτικών μονάδων σε όλα τα αυτοτελή εκπαιδευτικά συστατικά στοιχεία και δραστηριότητες που τα συνθέτουν. Η απόδοση των πιστωτικών μονάδων γίνεται σε καθένα από αυτά με βάση την εκτίμηση των διδασκόντων ή υπευθύνων για τον φόρτο εργασίας που απαιτείται να καταβάλει κάθε φοιτητής ή σπουδαστής για την επίτευξη των αντικειμενικών στόχων ή των μαθησιακών αποτελεσμάτων που επιδιώκονται εκάστοτε με κάθε τέτοιο συγκεκριμένο στοιχείο ή δραστηριότητα, λαμβανομένου υπόψη του συνολικού φόρτου εργασίας που απαιτείται για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός (1) ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης και του ελάχιστου και ανώτατου ορίου πιστωτικών μονάδων που μπορούν να αποδοθούν συνολικά σε ένα πρόγραμμα προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών.

Το ακαδημαϊκό έτος ορίζεται από τα ακόλουθα του ιδίου ΦΕΚ :

Ο φόρτος εργασίας που απαιτείται να καταβάλει κάθε φοιτητής ή σπουδαστής κατά τη διάρκεια ενός (1) ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης που περιλαμβάνει κατά μέσο όρο τριάντα έξι (36) έως σαράντα (40) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας, προετοιμασίας και εξετάσεων, αποτιμάται μεταξύ χιλίων πεντακοσίων (1.500) και χιλίων οκτακοσίων (1.800) ωρών εργασίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες. Ο φόρτος εργασίας αποτιμάται ανά εξάμηνο μεταξύ επτακοσίων πενήντα (750) και εννιακοσίων (900) ωρών εργασίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες,
και ανά τρίμηνο μεταξύ πεντακοσίων (500) και εξακοσίων (600) ωρών εργασίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες. Στις περιπτώσεις αυτές μία (1) πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25) έως τριάντα (30) ώρες εργασίας.

Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν διαφαίνεται ο τρόπος με τον οποίο αντιστοιχούν οι πιστωτικές μονάδες, για το λόγο επίσης του ότι ανήκει στην Κατηγορία Φορέων Διά Βίου Μάθησης: ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ή ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Ν.Α. βεβαιώνει τα μέλη του συλλόγου (θεραπευτές εκπαιδευμένους στη μέθοδο N.D.T. Bobath) ότι το εν λόγω πρόγραμμα δεν αποτελεί και δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξειδίκευση στην Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία καθώς δεν πληρεί τους όρους που απαιτεί ένα πρόγραμμα εξειδίκευσης όπως ορίζεται από το σχετικό ΦΕΚ 1466/13-8-2007. Τέλος το Δ.Σ .της Ε.Ε.Ν.Α. θεωρεί αντιδεοντολογικές και αντιεπαγγελματικές τέτοιου είδους συμπεριφορές που προκαλούν διλλήματα σε εκατοντάδες συναδέλφους, ιδιαίτερα σε τόσο δύσκολες εποχές για το επάγγελμα της φυσικοθεραπείας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣΚΑΛΑΙΤΖΗ ΤΑΝΙΑ

Καλό Πάσχα