ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Με την υπ’ αριθ. Α1β/Γ.Π.οικ.9409/06-02-2017(ΑΔΑ: ΨΙΦΨ465ΦΥΟ-Ρ59) Απόφαση με θέμα: «Σύσταση και ορισμός μελών της Επιστημονικής Επιτροπής για θέματα ειδικής αγωγής και θεραπείας», όπως συμπληρώθηκε με τη με αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ. 9938/09-02-2017 (ΑΔΑ: Ω5Χ7465ΦΥΟ-ΒΚ4) και τροποποιήθηκε με τις με αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.10380/15-02-2017 (ΑΔΑ: 7ΤΠΓ465ΦΥΟ-ΨΥΛ), Α1β/Γ.Π. 13462/22-02-2017 (ΑΔΑ: ΩΟΠΘ465ΦΥΟ-Α4Φ) και Α1β/Γ.Π. 17172/07-03-2017 (ΑΔΑ: 7ΙΡ1465ΦΥΟ-ΜΚΕ) και Α1β/Γ.Π. 20635 /17-03-2017 (ΑΔΑ: ΩΦ91465ΦΥΟ-ΙΟΓ), όμοιες Αποφάσεις, συγκροτήθηκε επιστημονική επιτροπή για θέματα ειδικής αγωγής και θεραπείας με έργο σύμφωνα με την εν θέματι απόφαση ως ακολούθως:

word ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

word ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ

Καλό Πάσχα