• Home

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΕΝΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ‘’Οι επιπτώσεις των διαταραχών της όρασης στην ανάπτυξη του παιδιού. Διεπιστημονικές προτάσεις για την διαχείρισή τους.’’

Αίτηση Συμμετοχής σε Διαδικτυακή Προγραμματισμένη Ομιλία

Please type your full name.

Invalid Input

Please type your full name.

Invalid email address.

Invalid Input

Invalid Input

0/1000

Invalid Input

Επισύναψη αποδεικτικού τραπέζης

Invalid Input

Τα πνευματικά δικαιώματα των αρχείων videos ανήκουν στην ΕΕΝΑ/ομιλητές. Κάθε αναπαραγωγή ή αναμετάδοση των videos, χωρίς την έγγραφη ενημέρωση και άδεια από τους ΕΕΝΑ/ομιλητή, δεν επιτρέπεται. Η καταγραφή ή λήψη των videos δεν επιτρέπεται και δε μεταβιβάζεται σε τρίτους.

Η Διαδικτυακή Εκδήλωση, θα πραγματοποιηθεί στην πλατφόρμα Zoom, στην οποία για να συνδεθείτε, αποδέχεστε τους όρους συμμετοχής. Ο συντονισμός της όλης διαδικασίας γίνεται από την ΕΕΝΑ. Η Εκδήλωση θα βιντεοσκοπηθεί και τα πνευματικά δικαιώματα της τηλεδιάσκεψης ανήκουν στους οργανωτές/ομιλητές. Κάθε αναπαραγωγή ή αναμετάδοση της τηλεδιάσκεψης, χωρίς την έγγραφη ενημέρωση και άδεια από τους συντονιστές/ομιλητή, δεν επιτρέπεται. Η καταγραφή της διαδικτυακής ενημέρωσης δεν επιτρέπεται και δε μεταβιβάζεται σε τρίτους. Η ΕΕΝΑ, διατηρεί το δικαίωμα να αναρτήσει στην ιστοσελίδα της (μέσω youtube), τη βιντεοσκοπημένη εκδήλωση με όλο το περιεχόμενο (ήχο και εικόνα), σε μεταγενέστερο χρόνο από αυτόν της ζωντανής μετάδοσης.

 

*Σκοποί Επεξεργασίας

 Η Ελληνική Εταιρεία Νευροεξελικτικής Αγωγής (εφεξής: ΕΕΝΑ) με την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 4 του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 για την Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σας ενημερώνει ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, στα οποία περιλαμβάνονται τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία σας, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που ενδεχομένως μας γνωστοποιήσετε, θα λάβει χώρα με την συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και προς επιδίωξη του κατωτέρω αναφερομένου σκοπού:

 Εγγραφή στο YouTube Channel της ΕΕΝΑ και αποστολή προσκλήσεων για παρακολούθηση των αναρτημένων videos.

 

*Μέθοδοι Επεξεργασίας

 Οι μέθοδοι που θα διέπουν την επεξεργασία (ήτοι: την συλλογή, καταγραφή, επεξεργασία, εξαγωγή, σύγκριση, κοινοποίηση και διαγραφή) των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, θα περιλαμβάνουν την χρήση χειροκίνητων, ηλεκτρονικών και τηλεματικών μέσων, και θα αφορούν αυστηρά στον ως άνω σκοπό της επεξεργασίας. Τα δεδομένα σας θα υφίστανται επεξεργασία από υπαλλήλους και/ή συνεργάτες της ΕΕΝΑ, οι οποίοι θα εκτελούν την επεξεργασία κατ’ εντολή του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και εντός του προαναφερόμενου σκοπού.

 

*Γνωστοποίηση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 Η εκ μέρους σας γνωστοποίηση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι προαιρετική και εναπόκειται αποκλειστικά στη διακριτική σας ευχέρεια. Διευκρινίζουμε, ωστόσο, ότι σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να προβείτε σε γνωστοποίηση των ως άνω δεδομένων σας, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν θα δύναται να διενεργήσει την αποστολή των προσκλήσεων παρακολούθησης και μελλοντικού ενημερωτικού υλικού κατά τα αναφερόμενα παραπάνω.

 

*Μεταφορά και Επικοινωνία

 Σας ενημερώνουμε ότι αναφορικά με και προς υλοποίηση του αναφερόμενου ανωτέρω σκοπού, τα προσωπικά δεδομένα σας δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους

 

*Δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 Η νομοθεσία προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προβλέπει ορισμένα εργαλεία προστασίας και διασφάλισης των δικαιωμάτων σας ως υποκειμένων των ανωτέρω δεδομένων. 

 Συγκεκριμένα, ως υποκείμενα των ως άνω δεδομένων έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να λαμβάνετε επιβεβαίωση της τήρησης των εν λόγω δεδομένων, να λαμβάνετε γνώση του περιεχομένου και της προέλευσης τους, να ελέγχετε την ακρίβειά τους ή να ζητάτε τη συμπλήρωση, ενημέρωση, επικαιροποίηση, ή ακόμα τη διόρθωσή τους.

 Στο ίδιο ως άνω πλαίσιο, ως υποκείμενα των δεδομένων δικαιούστε επίσης να αιτηθείτε την διαγραφή, μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή το «κλείδωμα» των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία, λόγω παραβίασης του νόμου, ενώ έχετε σε κάθε περίπτωση, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας προς τον σκοπό ενημέρωσής σας για τις υπηρεσίες της ΕΕΝΑ.

 Προκειμένου να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, μπορείτε να απευθυνθείτε ανά πάσα στιγμή στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

 

*Υπεύθυνος Επεξεργασίας

 Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω επικοινωνώντας με την ΕΕΝΑ ή /και με το πρόσωπο που σας υποδειχθεί ως εκτελών την επεξεργασία των δεδομένων σας, τα στοιχεία του οποίου μπορείτε επίσης να προμηθευτείτε από την ΕΕΝΑ.

 

*Δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή

 Σας γνωστοποιούμε το δικαίωμά σας να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή για ζητήματα εφαρμογής ΓΚΠΔ, ήτοι την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ – Λ. Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, τηλ 2106475600 ή στο e-mail: contact@dpa.gr), στην οποία διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των ΔΠΧ που σας αφορούν γίνεται κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Invalid Input